herinrichting + Vergroening Oldenbarneveldplein

Om de leesbaarheid van deze pagina te behouden vindt u het meest actuele nieuws onderaan de pagina. Dat is op dit moment, dat we samen met de gemeente nu in gesprek zijn met de provincie.

Doelen herinrichting Oldenbarneveldplein

 • Sociale cohesie en verbinding: een fijne centrale ontmoetingsplek in de wijk Oldenbarneveld, waar alle wijkbewoners zich welkom weten

 • Meer welbevinden: een plek waar de mensen die aan het plein wonen ook vanaf hun balkon kunnen genieten van het diverse groen en de diverse gezelligheid

 • Minder hittestress: een plek waar het ook bij warm weer fijn vertoeven en spelen is voor jong én oud

 • Verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving: bewoners, jong en oud, leren om goed om te gaan met hun leefomgeving

 • Bevorderen van de (openbare) veiligheid: rond het plein ervoor zorgen, dat kinderen en hun ouders niet bang meer hoeven te zijn voor hard rijdend verkeer

 • Meer biodiversiteit: een welkome plek voor bomen, struiken, bloemen, vlinders en vogels

Daarom willen we

 1. speel- en rustplekken realiseren, waardoor mensen elkaar gaan ontmoeten en zo elkaar beter leren kennen

 2. balspelen niet meer op het plein maar verplaatsen naar andere, reeds bestaande locaties in de wijk

 3. een plein dat we SAMEN bouwen en beheren

 4. meer en divers groen en kleur

  1. groene bomen en struiken die zorgen voor schaduw in plaats van hitte, waar vogels hun lied komen zingen en waar het geluid van spelende kinderen en volwassenen wordt gedempt tot een vriendelijk niveau

  2. veelkleurige vaste planten die verrassen met geur en waar ook vlinders het fijn vinden

  3. dus veel stenen vervangen door gras, struiken, zand en bomen

Het Oldenbarneveldplein?

Het Oldenbarneveldplein is centraal gelegen in het gerenoveerde gedeelte van onze wijk. Doel van het plein was bij de renovatie van de wijk in de periode van 1998 - 2006 dat dit een prachtige plek zou worden, waar de wijkbewoners van 0 - 100 jaar elkaar zouden ontmoeten.

Helaas is dat niet uitgekomen. Misschien had men destijds over het idee met zoveel steen beter moeten nadenken. Misschien is het oorspronkelijke idee niet uitgevoerd. Want de schets van de brochure (hier getoond met 'prioriteit 1) laat grotere bomen en meer groen en kleur zien.

Hoe wordt het Oldenbarneveldplein ervaren?

Vanaf het moment dat er mensen wonen aan het plein, zijn er ook klachten. Het plein

 • blijkt door de architectuur (hardstenen vloer, twee flats aan beide zijden, nauwelijks dempende materialen) een enorme klankkast, waardoor omwonenden er met mooi weer niet eens op hun balkon kunnen zitten;

 • is niet aantrekkelijk om er gezellig te vertoeven door de inrichting, de hitte en het gebrek aan schaduw

 • heeft veel te weinig groen, dat voor biodiversiteit zorgt

 • nodigt in de praktijk vooral uit tot ongewenst gedrag van kinderen:

   • voetballen en daarbij dwars door de struiken denderen, terwijl er drie andere plekken in de wijk zijn juist bestemd voor voetballen

   • er is geen toezicht, want voor volwassenen is het plein volstrekt onaantrekkelijk

Kortom: het plein wordt gemeden terwijl het juist was bedoeld om elkaar te ontmoeten

Sinds 2018 hebben we als Wijkplatform er daarom aandacht voor gevraagd bij de Gemeente Barneveld en de politiek.

Het moet dus anders!

Een fijn plein vormt samen met een goed Wijkcentrum in Bronveld een belangrijke faciliteit om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. We hebben daarom als start een Plan van Aanpak gemaakt.

Rond die verbetering van het sociale netwerk in de wijk hebben in maart alle organisaties inclusief de gemeente Barneveld die actief zijn in de wijk zich met elkaar verbonden in een convenant.

Maar een fijne wijk om in te leven, te spelen en te wonen kan je niet ontwikkelen zonder de mensen zelf natuurlijk.

Start enquetes in december 2020

Daarom is het Wijkplatform eind 2020 een enquete-actie begonnen. Om wensen en ideeën te verzamelen.

Daarop hebben zich in eerste instantie 75 mensen gemeld om mee te willen denken over een nieuwe inrichting van het Oldenbarneveldplein. 34 mensen hebben vervolgens ook daadwerkelijk al inbreng gehad.

Nieuwe fase: presentatie met conceptschets

Hieronder de presentatie gemaakt begin juni 2021 en aangepast na het pleingesprek op 19 juni op basis van de prachtige inbreng vanuit de wijk met daarin ook de laatste conceptschets en sfeerfoto's die nog meer beeld geven van wat in de schets is bedoeld.

Bij de schets hoort ook een document met beschrijving van wat u in de schets ziet. Dat document kunt u ook bekijken en downloaden via deze link.

Stand van zaken per 11 september 2021

In de achterliggende maanden hebben we de mening van 34 Wijkbewoners op een rij gezet en geanalyseerd, is een schets gemaakt van hoe een heringericht Oldenbarneveldplein er uit zou kunnen gaan zien. Daarover hebben we nog een paar keer als werkgroep gestoeid en de mening gevraagd van andere betrokkenen. Tenslotte is een conceptschets gemaakt met beschrijving. Daarna ....

 • Deze schets is vanaf begin juni in een flyer in elke brievenbus in Oldenbarneveld gedeeld.

 • Per mail hebben we sindsdien diverse reacties gehad. Van alleen maar enthousiasme tot goede en bruikbare tips.

 • Aan onze convenantpartners hebben we de schets op woensdag 16 juni gepresenteerd en hun reacties genoteerd.

 • Op donderdag 17 juni hebben we de schets besproken met de Barneveldse tuinarchitect Marc de Graaf. Ook zijn opmerkingen en tips hebben we genoteerd. Marc was erg enthousiast, denkt dat de meeste wensen zeker haalbaar zijn en heeft aangegeven ook verder in het traject mee te willen blijven denken zonder daarvoor betaald te willen worden.

 • Op vrijdag 18 juni hebben we de schets besproken met de Barneveldse ervaringsdeskundige op het gebied van inclusief spelen, dus ook voor kinderen met een beperking, Miranda Leeuwis. Ook Miranda was enthousiast, had heel goede tips en wil graag blijven meedenken in het vervolg van het traject.

 • Op zaterdag 19 juni om 10.30 uur waren alle wijkbewoners uitgenodigd en hebben we met 21 van hen de ervaringen van het huidige plein, de wensen en onze doelen doorgesproken. Klik hier voor een verslag van deze bijeenkomst.

 • Een laatste uitwerking met alle tips en opmerkingen en een laatste conceptschets is inmiddels opgenomen in de presentatie op deze pagina.

 • Als Wijkplatform hebben we de bovenstaande werkwijze als buitengewoon inspirerend en positief ervaren. We hopen rond de herbouw van Bronveld op eenzelfde positieve bijdrage vanuit de wijk.

 • Gerald Kersjes en Willem Massier hebben op maandag 28 juni een gesprek gehad met Wethouder Hans van Daalen en wijkcoördinator Lysette Lubbers namens de gemeente. We hebben daar de tijd gekregen om ons verhaal gedragen door de inbreng van onze wijkbewoners te presenteren en gebaseerd op de doelen die we met elkaar (Wijk, Gemeente, Welzijn Barneveld en alle andere convenantpartners) nastreven. Het was een bijzonder prettig gesprek, waarbij de wethouder aangaf onder de indruk te zijn van wat we als wijk hebben verzameld en gepresenteerd. Hij zegde toe om vanuit een positieve uitgangspositie aan de slag te gaan, omdat hij de meerwaarde absoluut ziet.

 • Op 12 juli kreeg het gesprek met de wethouder een officieel tintje middels de overhandiging op het plein in aanwezigheid van Wouter van Dijk van de Barneveldse Krant. Dit (enige) lokale dagblad (van Nederland) publiceerde een prachtig artikel + de uitgelichte aankondiging daarvan op de voorpagina.

 • Met wethouder Van Daalen is afgesproken, dat

  1. de gemeente

   1. nu intern onze ideeën gaat spiegelen op alle afdelingen, die er mee te maken zouden kunnen hebben om te bezien, welke mogelijkheden, maar ook obstakels of misschien zelfs onmogelijkheden er zouden kunnen zijn

   2. via Lysette Lubbers op zoek gaat naar financiële mogelijkheden binnen de gemeente, maar ook vanuit de provincie en de waterschappen

   3. gaat helpen zoeken naar een partij die het projectplan kan helpen schrijven

  2. wij als Wijkplatform

   1. binnen de wijk gaan zoeken naar mensen die actief willen bijdragen aan de daadwerkelijke ontwikkeling en vervolgens het beheer na realisatie

   2. ook op zoek gaan naar externe partijen die willen meehelpen om ons droomplein te realiseren. We denken daarbij zowel aan partijen die ons kunnen helpen bij het opstellen van een goed projectplan, als partijen die bijvoorbeeld met machines of materialen willen helpen, als partijen die een financiële bijdrage willen leveren. Daarbij gaan we uit van bijvoorbeeld fondsen, sponsoring of bijdragen tegen kostprijs.

 • We nodigen alle wijkbewoners daarom nu ook uit om met ons mee te denken en ook zelf te bedenken, wat ieders bijdrage zou kunnen zijn om onze pleindromen ook waar te gaan maken met elkaar. Want het moet ONS PLEIN worden!

Brief aan de voltallige gemeenteraad

Als bestuur van het Wijkplatform hebben we op zaterdag 11 september 2021 de volgende brief gestuurd naar alle leden van de Barneveldse Gemeenteraad.

Mogen we ons plan ook aan u komen presenteren?

Geachte leden van de Barneveldse Gemeenteraad,


Vlak voor de zomervakantie hebben we in de wijk Oldenbarneveld na meerdere contacten met bewoners, een Barneveldse ervaringsdeskundige op het gebied van inclusief spelen, dus ook voor kinderen met een beperking en een tuinarchitect in de wijk een een mooie schets en plan voor een vernieuwd Oldenbarneveldplein opgesteld en dit aan wethouder van Daalen aangeboden (*).


Graag zouden we dit ook op een fractievergadering van uw fractie komen toelichten (**) en meteen de bij u levende vragen beantwoorden. We hopen daarmee te kunnen bewerkstelligen, dat er alsnog voldoende budget kan worden vrijgemaakt in de begroting voor het komend jaar.


De achtergrond hiervan begint namelijk al met ons Zwartboek uit 2018 van alle ernstige problemen voor de bewoners aan het Oldenbarneveldplein. De klachten bestonden daarvóór ook al, maar de bewoners vonden individueel geen gehoor op het gemeentehuis en bij de woningstichting. Diverse fracties hebben sindsdien elk op eigen wijze betrokkenheid getoond, om niet alleen de problemen op te lossen, maar tegelijkertijd iets moois te doen inzake de in onze wijk zo noodzakelijke sociale cohesie en daarnaast veel steen te vervangen door groen om daarmee de biodiversiteit in de wijk een forse impuls te geven. Daar zijn we als Wijkplatform natuurlijk blij om, maar het heeft tot nu toe nog niet geresulteerd in het benodigde budget om de problemen ook daadwerkelijk aan te pakken. En zolang de gemeente / de gemeenteraad geen geld beschikbaar stelt, lijkt de noodzakelijke daadwerkelijke aanpak nog ver weg.


Namens het bestuur van Wijkplatform Oldenbarneveld

Willem Massier


(*) Zie ook https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/maatschappelijk/695224/-en-nu-aan-de-slag-voor-een-groen-oldenbarneveldplein-/

(**) Zie ook https://www.wijkplatform-oldenbarneveld.nl/activiteiten-2021/vergroening-oldenbarneveldplein

Reacties politieke partijen

Alle in de Gemeenteraad aanwezige partijen hebben gereageerd op ons verzoek om ons plan aan hen te mogen komen presenteren. En op 8 november met alle partijen in gesprek zijn geweest, kunnen we alleen maar concluderen, dat we overal een prettig gesprek konden hebben met goede vragen en meedenken.

Uitgangspunt voor het benaderen van de politiek in de aanloop naar de verkiezingen: zonder een forse financiële impuls vanuit de Gemeente zullen de aanvragen bij Provincie en Fondsen ook kansloos zijn. Na zoveel jaar van woorden is het nu echt tijd voor de politiek om zich uit te spreken in daden. Gelukkig hebben zowel het college van B&W als de voltallige gemeenteraad dit ook onderschreven door op 10 november op voorstel van het college voldoende geld te reserveren om via cofinanciering met anderen onze plannen ook daadwerkelijk te realiseren.

We zijn nu in gesprek met de provincie. Samen hopen we vervolgens een mooi plan te kunnen formuleren, waardoor de renovatie van het Oldenbarneveldplein ook daadwerkelijk kan gaan brengen, dat de bewoners van onze wijk elkaar laagdrempelig en ongedwongen kunnen ontmoeten in een prettige en voor iedereen vrij toegankelijke openbare ruimte.